Kontaktní informace

Ráda Vám odpovím na Vaše dotazy. Zavolejte nebo napište.
V případě, že se nedovoláte, napište mi SMS, ozvu se hned, jakmile to bude možné.

[email protected]
+420 603 105 881


Kurzy probíhají v Černošicích (Praha-západ), případně po dohodě přijedu za vámi :-)
V případě, že jedu za klientem, cena kurzu a cestovních nákladů se vždy řeší individuálně.


Nabídka kurzů


Nabízím k prodeji hole FIZAN SPEED, náhradní botičky k holím, cestovní vaky na hole a dárkové poukazy na soukromé lekce nordic walking.

Ochrana osobních údajů - GDPR


Správce osobních údajů je:
Kateřina Frühaufová, Boleslavská 633, 252 28 Černošice
ŽL registrovaný na Obecním živnostenském úřadu, 120 00 Praha 2, Podskalská 19.

Ochrana osobních údajů

Po přihlášení do lekce / kurzu mi poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro mě velice důležitá. Osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation)

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které mi dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky.. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získávám automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.

Co jsou osobní a další údaje?

Údaje využívám pro komunikaci ohledně vaší registrace do lekce / kurzu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.

Jak spravuji a zpracovávám Vaše osobní údaje?

Jsem správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Komu předávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředávám žádné další osobě.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané "cookies". Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen "Google"). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), je chráněn mým autorským právem.
Kopírování a použití textů, fotografií, odkazů bez předchozího písemného svolení není povoleno. Při nerespektování výše popsaného zákazu budu postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv mám právo domáhat se, aby bylo od zásahů do mých autorských práv upuštěno a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále mám právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.